Audítorské služby, vedenie účtovníctva a poradenstvo

Master Consulting, s.r.o. poskytuje komplexné audítorské služby prostredníctvom svojich pracovníkov, členov Slovenskej komory audítorov.

Pracovníci našej firmy sú členmi Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov a tiež Združenia konkurzných správcov.

Našim cieľom je optimalizovať cash-flow spoločností, ako aj dodávateľsko-odberateľské vzťahy overovať správnosť vedenia účtovníctva, zamerať sa na možné problémové oblasti a riešiť problémy podľa legislatívnych predpisov.

Audítorské služby

Audítorské služby zahŕňajú finálne a priebežné audity individuálnych účtovných závierok v ktoromkoľvek období účtovného roka so zameraním sa na problémové oblasti účtovníctva podľa Vašich potrieb.

 • Akvizičný audit
 • Daňový audit
 • Finančný audit
 • Overenie účtovných závierok
 • Overenie konsolidovaných účtovných závierok


Vedenie účtovníctva

 • Vedenie mzdovej agendy
 • Vedenie personálnej agendy
 • Spracovanie finančných výkazov
 • Vypracovanie daňových priznaní
 • Zastupovanie vo vzťahu k daňovým orgánom


Poradenstvo

 • Daňové poradenstvo
 • Účtovné poradenstvo
 • Personálne poradenstvo
 • Finančné poradenstvo