Reštrukturalizácia podnikov

Master Consulting, s.r.o. poskytuje služby v oblasti reštrukturalizácie podnikov a riešenia platobnej neschopnosti. Odborní pracovníci našej spoločnosti poskytujú služby akcionárom podnikov vo finančných problémoch s nedostatočnou výkonnosťou.

Revitalizácia podnikov

Podnikom, ktoré majú nedostatočnú výkonnosť, sú v ťažkej finančnej situácii alebo prechádzajú krízou v dôsledku nedostatku hotovostných finančných prostriedkov, pomáhame vyriešiť ich strategické, prevádzkové a finančné problémy. Konáme rýchlo, aby sme vám pomohli opätovne získať kontrolu nad vaším podnikom. Ponúkame tiež možnosť spolupráce so všetkými stranami zainteresovanými v prevádzke vašej spoločnosti pri analýze vašich finančných i prevádzkových štruktúr a pri rýchlom zavádzaní strategických postupov zameraných na obnovenie hodnoty podniku, ako napr.:

 • Stabilizácia vášho podniku zavedením krízového riadenia a riadenia s ohľadom na všetky zainteresované strany.
 • Efektívne riadenie pracovného kapitálu a obnova ziskovosti podniku.
 • Vytváranie hodnoty formou optimalizovaného riešenia transakcie vo vybraných oblastiach podnikania.


Riadenie pohľadávok

Nedobytné pohľadávky a problémy v oblasti peňažného toku sú príčinou takmer 30% všetkých krachov podnikateľskej činnosti. Môžeme vám pomôcť získať finančné prostriedky rýchlejšie a efektívnejšie, dokonca aj od subjektov, ktoré nechcú - alebo sa nazdávajú, že nemôžu - svoj záväzok vyrovnať. Náš tím špecialistov ponúka jedinečný a komplexný rozsah služieb, ktoré efektívnym spôsobom zabránia tlaku v oblasti peňažných tokov

 • Poradenstvo
 • Inkaso
 • Využívanie externých zdrojov (outsourcing)
 • Benchmarking
 • Služby pre inštitúcie financujúce aktíva spoločnosti


Likvidácia solventných spoločností a reštrukturalizácia / revitalizácia

Má Vaša spoločnosť záujem rozdeliť podnik tak, aby bolo možné sa zamerať na odlišné ciele alebo eliminovať solventné "tiché" spoločnosti po fúzii či akvizícii? Naši špecialisti ponúkajú poradenstvo orientované na komerčné aspekty a riešenia, ktoré vám môžu pomôcť realizovať nasledujúce kroky:

 • projekt reštrukturalizácie, oddeľujúci ziskové a neziskové časti podniku
 • návrh prevodu aktív na nástupnícke spoločnosti
 • redukcia spoločnosti s cieľom eliminovať náklady na prevádzku nadbytočných dcérskych spoločností
 • identifikácia kapitálových strát a ich kompenzácia oproti ziskom
 • navrátenie kapitálu akcionárom


Likvidácia a konkurz

Maximalizácia hodnoty aktív, ktoré sú k dispozícii, ich premena na hotovosť a následné rozdelenie aktív veriteľom je všeobecne zložitý proces. Náš špecializovaný tím na riešenie platobnej neschopnosti má rozsiahle skúsenosti so zabezpečením optimálnych výsledkov pre veriteľov, ktoré možno docieliť:

 • preskúmaním a realizáciou aktív spoločnosti
 • inkasovaním týchto aktív a ich rozdelením medzi veriteľov
 • udržiavaním pravidelného kontaktu s akcionármi s cieľom informovať ich o postupe prác